SPRAY HAPPS NA PCHŁY I KLESZCZE 250ML

16,99 zł
Ostatnie sztuki w magazynie
Ile:

  • 5904517048645
  • Na stanie

Producent

BROS Sp. j.

Opis produktu

Aerozol do zwalczania pcheł i kleszczy w otoczeniu psów (legowiska, wnętrza bud, dywany). Zapewnia skuteczną ochronę aż do 8 tygodni przed pchłami oraz 4 tygodni przed kleszczami. Dodatkowo hamuje namnażanie pcheł niszcząc ich larwy. Produkt zaczyna działać na pchły i kleszcze już po godzinie od zastosowania i osiąga pełną skuteczność w stosunku do pcheł po ok. 32 h (larwy i osobniki dorosłe) oraz w stosunku do kleszczy po 4 h od oprysku.

Aerozol na pchły i kleszcze

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Po użyciu produktu umyć ręce. Nie dopuszczać kotów do kontaktu z preparatem.

Niebezpieczeństwo H223 Łatwopalny aerozol. H 229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. P 501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Substancje czynne: permetryna 0,2% (0,2 g/ 100 g); tetrametryna 0,2% (0,2 g/ 100 g); butotlenek piperonylu 1% (1 g/100 g).
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7239/17.

Przygotowywanie i przechowywanie

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Opryskiwać miejsca przebywania zwierząt, sprawdzając najpierw czy preparat nie pozostawia plam. Zabieg powtarzać raz w miesiącu.

5904517048645

Specific References